Bebeklerde Hareket Becerisi

                                              Bebeklerde Hareket Becerisi :

Çocukta doğar doğmaz, emme, uyuma, kol ve bacaklarını ken­diliğinden her yöne hareket ettirme, ağlama, tutma gibi hareketler görülür. Önceleri çocuğun bu hareketleri amaçsız gibi görünürse de za­manla yerini araştırıcı ve yaratıcı etkinlikler alır. İlk ay içinde elleri­ni kollarını hareket ettirir, ellerini gözleriyle izlemeye başlar. Dör­düncü ayda eline verilen oyuncakları araştırır. Çocuğun hareketleri zihnin emrine bağlıdır.

Her hareketi, sinirlerle kaslar arasındaki ilişkilerinin geliştiğini gösterir. (Gerizekalı çocuklarda hareki gelişim oldukça yavaştır.) Çocuğun çevre ile ilgisi de yine hareketleriyle başlar. Hareketleriyle yaptığı denemeler sırasında sevgi, mutluluk, korku, öfke ve benzeri duyguları hangi olaylar karşısında duyacağını öğrenir. Onun için çocuğun hareki gelişimi bütün gelişimlerine ve özellikle yeteneklerinin gelişmesine etki yapar.

Çocuğun hareket gelişimine; Annenin ve çocuğun beslenmeleri ve geçirdikleri hastalıklar, ailenin ve çevrenin olanakları, kalıtım, zeka, oyun ve alıştırma hareketleri etki eden önemli etmenlerdir.

Yeni doğan bir çocuğun kas sayısı yetişkin yaşlarda değişmez. Ama ilk aylarda kaslar gibi sinir sistemi ve iç salgı bezleri de daha olgunlaşmamıştır. Bunların çocuğun çevresine uyum sağlamasında ve hareket etmesinde etkileri önemlidir*

Çocuklar arasında kardeş bile olsalar hareketlerin gelişiminde ayrımlar görülebilir. Bir kardeşin diğerinden erken yürümesi, elini kullanılası normaldir.

Bu ayrımlar dolayısıyla çocuklar arasında kıyaslamalar kesme­likle yapılmamalıdır.

Hareki gelişimde yer alan beceriler iki grupta toplanabilir:

1 – Yürüme

2- El Becerileri

Bu becerilerin kazanılması, sürekli etkileşim içinde olan “Ol­gunlaşma ve Öğrenme” sonucu  o|uşur. Örneğin parmakların uzan­ması öğrenmeğe dayanmaz, biyolojik bir olaydır. Parmakları kul­lanma, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimi sonucu oluşur.

Her çocuğun yürüme ve el becerilerini kazanmada geçirdikleri aşamaları dizisi aynıdır. Ender olarak bu aramalar atlanabilir, sı­rası değişebi|ir. Örneğin emeklemeden yürümek gibi, önemli olan diğer bir nokta becerilere varış yaşında kişisel ayrılıkların görülme­sidir. Örneğin, yürüme yaşı 1 -1,5-2 yaşlar  gibi değişebilir.

Yürüme İle İlgili Gelişim

Shirley’e göre : Yürümeye kadar çocuk genellikle şu aşamalar­dan geçer:

  • – Vücudun üst kısmı dik tutma, başı ve göğsü kaldırabilme.

2 –   Destekle oturma, baş hareketlerinin kontrolünü kazanma.

3-Desteksiz oturma.

4-Sürünme, tutma, çekme, itme yoluyla vücudunu She arkaya hareket ettirme.

5-Emekleme, destekle bir yere tutunarak yürüme.

6 – Tek başına yürüme (Yürüme ile ilgili becerilerin kazanılması aylara göre gösterilmiştir.)

 

El kullanımını gerektiren becerileri kazanmak uzun aşamalar

Bu beceriler:

  • Uzanma: Bu dönemde uzanma kaba omuz ve dirsek hareket­lerinden oluşur. Çocuk 20 haftalıkken uzandığı nesneye (sesli oyun­cak) dokunabilir, 24 haftalık uzandığı nesneyi tutar. Bu ilk uzan­malar her iki kol ve el ile yapılır. Zamanla tek el ile uzanmaya çalı­şılır,
  • Yakalama-Kavrama: Başlangıçta yakalama ve kavrama kuv­vetli bir reflekstir. Zamanla ellerini döndürme ve yakalama hareketi yapar. İlk tutmalarda baş parmağını kullanmaz elini kepçe gibi tu­tar. Sonra, parmak uçlarını kullanmaya başlar.
  • Bırakma: ilk aylarda çocük isteği ile elindekini bırakmaz; Altı aydan sonra zamanla elindekini bıraktığı görülür. Bir yaşına doğru- elindeki nesneyi bir yere koyarak denemelerle becerilerini geliştirir.
  • Atma: El becerilerinin gelişimi, el-göz eşgüdümü, dengeyi sağlama gibi becerileri içerir.

Topu yuvarlama, oturarak atma (1 yaşına doğru) ayakta atma (1,5 yaşından sonra) atma hareketindeki becerileri gelişmiştir. (2-6 yaş)

Kalemi avucuyla tutar, kol hareketiyle çizer, parmak kullanma 2,5 yaşlarda görülür. (El becerilerinin kazanılması aylara göre gös­terilmişti.).

 

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...

Benzer Yazılar