Kişilik Gelişimi Oluşturmada Ebeveynlerin Dikkat Etmesi Gerekenler !

Kişilik gelişimi kavramına girmeden önce kişilik nedir ? sorusuna cevap vermek istiyorum.

Kişilik; tüm yetenekleri, güdüleri, duyguları, alışkanlıkları ve davranış özelliklerini içine alan geniş kapsamlı bir kavramdır.

Kişilik; Bir insanın duygu ve davranış özelliklerinin bileşimi olarak ta tanımlanabilir.

Kişilik gelişimi; kalıtımsal niteliklerle çevrenin sürekli etkileşimi sonucu biçimlenir. Kalıtım ve çevrenin etkilerini kesin bir biçimde ayrı gös­termek olanaksızdır, kalıtım, fiziki gelişim, motor vezihin yetenekle­rini belirlemede (yeterli çevre içinde önemli rol oynar)

Yeni doğmuş bebekler, kalıtımsal farklı özellikler gösterebilirler. Bazı bebekler sakin, bazıları hareketli ve huysuz olabilirler. Bu eğilimlerin ne yönde gelişeceği çevresel etmenlere bağlıdır. Örneğin, doğşuta sakin olan bebek, anne gerekli ilgiyi göstermese sonuçta huysuz tedirgin olabilir. Saldırganlık insan doğasında var­dır. Çocuğun çok saldırgan kişilik tutumu ya da duygulu olmasını çevre sağlar.

Kişiliğin oluşumunda çevre etkileri çok daha ağır basar. Çevre etkisiyle değişime uğramayan çok az kalıtımsal özellik vardır. Bu yüzden kişilik gelişimine sosyal öğrenmede denilebilir. Örneğin; kalıtımsal bir olgu olan zihinsel yapı bile çevre ilişkisi içinde ya ge­lişir ya da gerileyebilir.

Bütün gelişimlerde olduğu gibi kişilik gelişimi temelleri ilk beş altı yil içinde atılır. Her çocuk kendine özgü bir kişilik geliştirir. Kişiliğin dengeli ve uyumlu olabilmesi çocuğun temel gereksinimlerinin kar­şılanmasına bağlıdır.

ÖNERİ: Fiziksel bakım yeterlide olsa sevgi ve duygusal yakınlık görme­yen çocuğun kişiliğinin tam geliştiği düşünülemez. Çocuklarda kişilik gelişimi olumlu yönde seyretmesi için onları sevin.Örneğin; bakım evlerinde sevgiden yoksun çocuk çevre ile ilişkilerinde tutarsızlık gösterir. Sevgi ve duygusal yakınlık gören çocuk insanlarla ilişki kurmada başarılıdır

DİKKAT ! :Çocuk özellikle anne babanın düşünce duygu ve davranışlarını benimser ve kulanır. Kız çocuk annesini erkek çocuk babasını taklit eder. Anne, babanın olumlu özelliklerinin bu­lunması, çocuğun onlar gibi olma isteğini artırır. Kendisine daha çok değer verir, güvenir. Böylece olumlu bir kişilik kavramı oluştu­rur.

Kişilik Gelişimi Oluşumunda Çocuğa Nasıl Davranılmalı ?

# Üç yaşındaki çocuk cinsiyet farkının bilincindedir. Toplumun beklentilerine göre kendisinden istenilen cinsel rolü benimser. Ör­neğin; erkek çocuklar, atılgan, girişimci, saldırgan, Kız çocuklar, pasif, bağımlı, uslu olurlar.

# Çocuğun cinsel rolü benimsemesinde anne babanın tutumu çok önemlidir. Ailenin, cinsiyete bakılmaksızın çocukları kabul et­meleri, aynı değerde tutmaları beklenir.

Freud’a göre çocuğun karşı cinsten ebeveyne duyduğu sevgi onu kendi cinsinin rolünü benimsemeye yöneltir. Örneğin,erkek çocuk annesinin yanında babası gibi değer kazanmak için babası gibi davranır.

Çocuğun kişiliğini geliştirmesinde cinsel rolünü benimsemesin de yetişkinlere önemli sorumluluklar düşer.

# Çocuk yürümeğe ve koşmaya başlayınca çevresini öğrenir. Üç yaşlarında çocuk etrafına keşfetmeğe öğrenmeye çalışır. Merak öy­lesine güçlüdür ki bazı psikologlar bunların tıpkı açlık gibi bir duy­gu olduğunu ileri sürmelidir.

# Çocuk çevresini keşfetme çabaları sabırla izlenmeli, çocuk iste­medikçe yardımda acele etmemelidir.

# Çocuğun yaptığı işi kusursuz yapma başarılı olma isteği, bağımlı bağımsızlık sorunu ile yakından ilişkilidir, .

DİKKAT ! :Anaokulu döneminde bağımsız olan, teşvik edilen çocuğun okul sıralarında çalışkan ve başarılı olduğu görülmüştür. Genelde bebeklere gösterilen hoşgörülü anlayışlı tutum üç yaşından sonra çocuklara uslu durmaları söz dinlemeleri için baskı yapılır. Araştırmalara göre aşırı baskıcı tutum girişimci güvenli kişiler yerine pasif, güvensiz kişiler oluşturur.

# Yeni doğan çocuğun iki temel gereksinimi “sevgi” ve “fiziksel” bakımdır. Çocuğun fiziksel bakımı karşılanırken anne tutarlı ve olumlu ise (beslenme-bakım) çocuk çevre ile ilişkide zorluk çekmez.

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...